Algemene voorwaarden Winchester Creatives
Cookieverklaring

Klik hierboven om mijn algemene voorwaarden en cookieverklaring te openen en/of downloaden als PDF. Een samenvatting van mijn algemene voorwaarden, om het je iets makkelijker te maken:

– Zodra een afspraak is gemaakt voor een opdracht, geldt de mogelijkheid om kosteloos te annuleren tot maximaal 24 uur voor aanvang van de opdracht. Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van de opdracht, wordt het overeengekomen bedrag – of een door Winchester Creatives gebruikelijk gehanteerde vergoeding bij annulering in rekening gebracht.
– Ik doe mijn uiterste best om de foto’s die jij als klant van mij wenst zo goed mogelijk te maken maar wanneer dit door de omstandigheden waarin de klus plaatsvindt niet lukt, ben ik daarvoor niet verantwoordelijk te stellen.
– Jij als klant hebt het recht op aanpassingen (tot maximaal twee keer en binnen veertien dagen na aanlevering) aan het eindproduct, mits dit zonder nieuwe informatie met betrekking tot jouw wensen over het eindproduct is. Indien er bij gewenste aanpassingen informatie wordt verstrekt die eerder niet bekend was bij mij, geldt dit als een nieuwe opdracht en zal hiernaar worden gefactureerd.
– Een uurtarief geldt tussen 0 en 60 minuten en bedraagt €100,-. Een halfdagtarief geldt voor maximaal 4 uren en bedraagt €400,-. Een dagtarief geldt voor maximaal 8 uren en bedraagt €750,-. Buiten dit tijdsbestek worden extra uren in rekening gebracht. Voor reiskosten geldt €0,25 per kilometer, plus €25,- per uur. Parkeerkosten worden in rekening gebracht naar aanleiding van de geldende situatie.
– Aanvullende kosten voor bijvoorbeeld (maar niet gelimiteerd tot) verzendkosten, huur/aankoop props en apparatuur, verblijf, eten en drinken, enz. kunnen ook in rekening worden gebracht. Hiervoor worden bij vantevoren afspraken gemaakt, zodra dergelijke kostenposten bij Winchester Creatives bekend zijn. Van jou als klant wordt verwacht dat kostenposten tevens worden gemeld zodra deze bij jou bekend zijn, zodat de verantwoordelijkheid hiervoor kan worden overlegd.
– Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden betaald op de op de factuur vermelde bankrekening, onder vermelding van het benoemde factuurnummer.
– Betaal je niet binnen de overeengekomen termijn, dan ben ik (Winchester Creatives) gerechtigd een wettelijke rente van 8% per maand vanaf het moment dat jij (de klant) in verzuim bent te rekenen, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend. Daarnaast worden na het verlopen van een eventuele herinnering en aanmaning incassokosten in rekening gebracht aan de hand van het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten.
– Indien verzuim van betaling geldt, mag ik (Winchester Creatives) eventuele lopende opdrachten opschorten totdat betaling van de kosten in verzuim is voldaan.
– Winchester Creatives behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op alle geleverde producten, tenzij expliciet anders overeengekomen.
– Door Winchester Creatives aangeleverde resultaten mogen niet zonder overeenstemming worden bewerkt door de klant. RAW- en onbewerkte beelden worden niet gedeeld met de klant. Door opdracht te geven aan Winchester Creatives schaf je ook de werkwijze en stijl van Winchester Creatives aan, aan eventuele wensen met betrekking tot verandering van deze beelden kunnen geen rechten worden ontleend.
– Beelden gemaakt door Winchester Creatives mogen bij voorbaat enkel worden gebruikt voor- en door de doelen waarvoor vooraf overeen is gekomen. Voor gebruik door derden- of voor andere doeleinden dient toestemming te worden gevraagd en kan een extra vergoeding in rekening worden gebracht. Zie bovenstaande PDF voor uitgebreide informatie over de consequenties van inbreuk op het auteursrecht en ander intellectueel eigendom.
– Winchester Creatives behoudt zich het recht gemaakt werk te gebruiken voor zakelijke en commerciële doeleinden, tenzij expliciet anders overeengekomen.
– De klant is met uitsluiting van anderen verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerden en/of andere rechthebbenden. De klant vrijwaart Winchester Creatives van alle afspraken hierop en verder.